Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
Dziś imieniny: Zenobii, Przemyslawa, Edmunda
2020-10-30   

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego


Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja jest bardzo ważnym opracowaniem, które powinno być odwzorowaniem rzeczywistego stanu ochrony przeciwpożarowej w danym miejscu. Powinna wskazywać realne zagrożenia pożarowe w obiektach lub towarzyszące np. procesom produkcyjnym. Szczególnie ważne zadanie stanowi utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych w zakładzie osób. Jest to dokument, który będzie bardzo pomocny dla służb utrzymania ruchu i działów administracji i jednocześnie spełni wymagania przepisów. Wskazuje on pewne obowiązkowe czynności przeglądowe, konserwacyjne, które muszą być wykonane w określonych przedziałach czasowych. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją składając na niej własnoręczny podpis. Przepisy nakładają obowiązek jej aktualizacji co 2 lata, lub po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego (np. strefy zagrożone wybuchem) która będzie wpływać na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

W skład instrukcji wchodzą następujące zagadnienia:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  2. odległości od obiektów sąsiadujących,
  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych
  5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
  6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem
  7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
  8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja nie jest wymagana jeżeli:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2

Do każdego opracowania podchodzimy indywidualnie. Na potrzeby instrukcji tworzymy profesjonalne plany zgodnie z wymaganiami w pkt. 8. Są one bardzo przydatne dla służb dozorowych, kierowniczych w zakładzie, Straży Pożarnej jak również dla firm ubezpieczeniowych